สาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

รหัสสาขา ชื่อสาขาวิชา ประเภทวิชา ระดับ รอบ เกรด จำนวนที่รับ จำนวนที่สมัคร จำนวนที่เหลือ
20101 ช่างยนต์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 65 59 6
20101 ช่างยนต์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 30 13 17
20101 ช่างยนต์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 85 96 -11
20101 ช่างยนต์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 25 30 -5
20101 ช่างยนต์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 34 30 4
20101 ช่างยนต์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 23 12 11
20102 ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 8 20 -12
20102 ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 12 7 5
20102 ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 12 7 5
20102 ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 10 9 1
20102 ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 3 3 0
20104 ช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 16 31 -15
20104 ช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 15 12 3
20104 ช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 36 27 9
20104 ช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 25 24 1
20104 ช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 6 6 0
20105 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 8 13 -5
20105 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 15 8 7
20105 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 17 17 0
20105 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 7 3 4
20105 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 3 3 0
20106 ช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 8 16 -8
20106 ช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 4 5 -1
20106 ช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 10 5 5
20106 ช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 19 9 10
20106 ช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 17 7 10
20106 ช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 11 11 0
20106 ช่างก่อสร้าง อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ พิเศษ 1.5 3 3 0
20201 การบัญชี พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 16 32 -16
20201 การบัญชี พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 15 7 8
20201 การบัญชี พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 40 14 26
20201 การบัญชี พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 40 14 26
20201 การบัญชี พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 30 4 26
20201 การบัญชี พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ พิเศษ 1.5 26 1 25
20201 การบัญชี พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 10 4 6
20202 การตลาด พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 8 12 -4
20202 การตลาด พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 6 2
20202 การตลาด พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 21 8 13
20202 การตลาด พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 29 3 26
20202 การตลาด พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 27 2 25
20202 การตลาด พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ พิเศษ 1.5 25 3 22
20202 การตลาด พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 10 6 4
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 16 31 -15
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 15 13 2
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 35 28 7
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 21 14 7
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 9 8 1
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ พิเศษ 1.5 1 1 0
20204 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 2 2 0
20214 โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 8 35 -27
20214 โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 8 0
20214 โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 37 16 21
20214 โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 34 10 24
20214 โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 12 4 8
20214 โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ พิเศษ 1.5 18 0 18
20214 โลจิสติกส์ พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 5 0
20701 การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 8 13 -5
20701 การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 6 2
20701 การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 18 14 4
20701 การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 20 6 14
20701 การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 17 1 16
20701 การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ พิเศษ 1.5 16 0 16
20701 การโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 15 6 9
20803 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 8 1 7
20803 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 4 4
20803 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป 1.5 34 8 26
20803 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเก็บตก 32 2 30
20803 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 30 0 30
20803 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบ พิเศษ 1.5 30 1 29
20803 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 10 3 7
310101 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 15 8 7
310101 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 7 17 -10
310101 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 25 8 17
310101 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 16 7 9
310101 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 3 7
310101 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
310102 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 13 13 0
310102 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 22 8 14
310102 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 0 10
310102 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 3 7
310102 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 2 3
310103 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. ทวิภาคี อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 16 2 14
310103 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. ทวิภาคี อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 16 0 16
310103 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. ทวิภาคี อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 16 3 13
310103 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. ทวิภาคี อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 1 9
310103 เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์) รับจบ ปวช. ทวิภาคี อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
31021 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 8 -4
31021 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 1 7
31021 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 9 0 9
31021 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 20 1 19
31021 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 0 10
31021 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 1 9
31021 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
31022 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 1 3
31022 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 4 1 3
31022 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 18 0 18
31022 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 9 0 9
31022 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 9 0 9
31022 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 0 10
31022 เทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
31041 ไฟฟ้า รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 6 -2
31041 ไฟฟ้า รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 8 0
31041 ไฟฟ้า รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 15 12 3
31041 ไฟฟ้า รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 10 4 6
31041 ไฟฟ้า รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 7 0 7
31041 ไฟฟ้า รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 2 8
31041 ไฟฟ้า รับจบ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 1 4
31042 ไฟฟ้า รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 8 -4
31042 ไฟฟ้า รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 4 1 3
31042 ไฟฟ้า รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 10 4 6
31042 ไฟฟ้า รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 11 2 9
31042 ไฟฟ้า รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 0 10
31042 ไฟฟ้า รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 2 8
31042 ไฟฟ้า รับจบ ม.6 อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 2 3
31051 อิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 11 0 11
31051 อิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 13 3 10
31051 อิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 1 9
31051 อิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 0 10
31051 อิเล็กทรอนิกส์ รับเฉพาะ ปวช. อุตสาหกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 21 -17
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 7 1
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 9 6 3
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 9 6 3
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 23 1 22
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 11 1 10
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 1 9
32011 การบัญชี รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 1 4
32012 การบัญชี รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 12 -8
32012 การบัญชี รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 1 7
32012 การบัญชี รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 7 1 6
32012 การบัญชี รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 23 3 20
32012 การบัญชี รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 2 8
32012 การบัญชี รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 0 10
32012 การบัญชี รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
32021 การตลาด รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 8 -4
32021 การตลาด รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 1 7
32021 การตลาด รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 11 1 10
32021 การตลาด รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 10 0 10
32021 การตลาด รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 0 10
32021 การตลาด รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 0 10
32021 การตลาด รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
32022 การตลาด รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 0 4
32022 การตลาด รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 2 6
32022 การตลาด รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 18 3 15
32022 การตลาด รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 8 1 7
32022 การตลาด รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 4 6
32022 การตลาด รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 2 8
32022 การตลาด รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
32041 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 14 -10
32041 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 1 7
32041 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 13 8 5
32041 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 20 7 13
32041 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 1 9
32041 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 1 9
32041 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ปวช. พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
32042 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 4 10 -6
32042 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 3 5
32042 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 7 3 4
32042 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 20 5 15
32042 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 2 8
32042 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 1 9
32042 เทคโนโลยีธุรกิจทัล (คอมพิวเตอร์) รับจบ ม.6 พาณิชยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 1 4
37011 การโรงแรม รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 2 3 -1
37011 การโรงแรม รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 0 8
37011 การโรงแรม รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 17 0 17
37011 การโรงแรม รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 8 0 8
37011 การโรงแรม รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 1 9
37011 การโรงแรม รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 0 10
37011 การโรงแรม รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
37012 การโรงแรม รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 2 4 -2
37012 การโรงแรม รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 4 4
37012 การโรงแรม รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 12 1 11
37012 การโรงแรม รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 8 2 6
37012 การโรงแรม รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 0 10
37012 การโรงแรม รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 0 10
37012 การโรงแรม รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 2 3
38031 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 2 0 2
38031 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 2 6
38031 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 13 1 12
38031 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 7 3 4
38031 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 0 10
38031 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 1 9
38031 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ปวช. อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5
38032 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา รอบที่1 2.0 2 2 0
38032 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตา (เพิ่มเติม) 2.0 8 0 8
38032 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป 1.5 18 1 17
38032 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเก็บตก 9 0 9
38032 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เก็บตก (พิเศษ) 1.5 10 0 10
38032 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบ พิเศษ 1.5 10 0 10
38032 เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (เสื้อผ้าฯ) รับจบ ม.6 อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม(สุดท้าย) 1.5 5 0 5